SystemGruppen A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle leverancer og ydelser fra SystemGruppen A/S medmindre andet udtrykkeligt fremgår af skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle leverancer og ydelser fra SystemGruppen A/S medmindre andet udtrykkeligt fremgår af skriftlig aftale mellem parterne.

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

Tilbud er kun bindende, såfremt dette er afgivet skriftligt, og er kun gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen hvis ikke andet er angivet i tilbuddet. Efter accept af tilbud vil SystemGruppen A/S fremsende ordrebekræftelse. Udstedes ikke ordrebekræftelse er tilbuddet gældende.

2. SystemGruppen A/S’ leverance.

SystemGruppen A/S’ leverance omfatter kun det i ordrebekræftelse specificerede hardware og software (kaldet Produkterne) samt den specificerede konsulentassistance (kaldet Konsulentydelser). Leverancen skal efter installation er fuldført opfylde de krav, som fremgår af ordrebekræftelsen. Ved køb af programmeringsydelser og standardprogrammer erhverver kunden en brugsret. De nærmere vilkår for denne brugsret fremgår af programmets licensbetingelser, som kunden er forpligtet til at acceptere inden programmet tages i brug. Når programmet tages i brug er det ensbetydende med accept af licensbetingelserne.

3. Priser

Alle anførte priser er i danske kroner og ekskl. moms og eventuelle andre afgifter. SystemGruppen A/S forbeholder sig ved afgivelse af ordrebekræftelsen ret til at ændre prisen på Produkterne i forhold til tilbuddet, såfremt SystemGruppen A/S indkøbspris har ændret sig.

4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er netto kontakt med rettidig betaling som afgivet på fakturaen. A’conto rater faktureres, såfremt dette er aftalt. Slutfaktura fremsendes i så fald, når installationen af leverancen er fuldført hos kunden i overensstemmelse med specifikationerne i ordrebekræftelsen. Overskrides betalingsfristen, beregnes morarenter efter sælgers til enhver tid gældende mora-rentesats.

5: Rejseomkostninger

Rejseomkostninger faktureres til kostpris med mindre der er indgået aftale om fastpris for konsulentydelser.

6. Levering

Levering anses for at have fundet sted ved Produkternes overgivelse til kunden eller til fremmed fragtfører. Levering af Produkterne sker til den i ordrebekræftelsen anførte leveringsdato. SystemGruppen A/S er berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid, såfremt udskydelsen nødvendiggøres af forhold, som SystemGruppen A/S ikke er herre over jf. også pkt. 11. Evt. forsinkelse kan ikke gøre gældende af kunden, med mindre kunden har påberåbt forsinkelsen og givet SystemGruppen A/S en frist på 1 uge til at levere.

7. Installation

Installering af Produkterne sker snarest muligt efter leveringen eller i henhold til installationsplanen, hvis en sådan foreligger. I særlige tilfælde vil der under installationerne kunne opstå uforudsete forhold, således at fuldførelsen af leverancen må udsættes i forhold til installationsplanen. Kunden accepterer dette og tager i egen interesse højde for en sådan situation kan opstå. SystemGruppen A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse.

8: Garanti

For Produkterne er producentens garanti til enhver tid gældende. Der ydes ikke garanti på software.

9. Fejl og mangler

Er der mangler ved SystemGruppen A/S’ leverance påtager SystemGruppen A/S sig – efter eget valg- at afhjælpe sådanne mangler ved udbedring, ombytning eller omlevering. Er der fejl ved software gælder det pågældende standardprograms licensbetingelser, idet fejlene skal påtales direkte overfor producenten. SystemGruppen A/S' afhjælpningsforpligtelse omfatter alene Produkterne og Konsulentydelserne, der er direkte forbundet med SystemGruppen A/S' leverance. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået mangel er SystemGruppen A/S uvedkommende. SystemGruppen A/S’ forpligtigelse bortfalder, såfremt det af SystemGruppen A/S leverede ikke benyttes eller opbevares korrekt, eller der i forbindelse med det leverede benyttes hardware eller software, der ikke er godkendt af SystemGruppen A/S. Herudover påtager SystemGruppen A/S sig ikke ansvar for det leverede, hvorfor kunden ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.

10. Produktansvar

I tilfælde af at SystemGruppen A/S' leverance måtte forvolde skade på person eller ting, er lov om produktansvar gældende. Medmindre andet fremgår af ufravigelig lovregler er SystemGruppen A/S dog kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af SystemGruppen A/S som følge af grov uagtsomhed.

11. Force majeure

SystemGruppen A/S er berettiget til at udskyde leveringen og er i øvrigt fri for ansvar for enhver mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som SystemGruppen A/S ikke er herre over, f.eks. krig, oprør, brand, strejker, lockouts, arbejdskonflikter, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, epidemier, statsrestriktioner, handlinger fra civil og militær side, jordskælv, orkaner, tyfoner og flodbølger. Vil SystemGruppen A/S påberåbe sig force majeure skal SystemGruppen A/S snarest give kunden skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen. Udskydes leveringen med mere end 2 mdr. er begge parter berettiget til at hæve aftalen.

12. Returvarer

Varer tages kun retur i henhold til underleverandørens leveringsbetingelser og kun efter skriftlig accept fra SystemGruppen A/S. Såfremt SystemGruppen A/S bliver pålagt omkostninger i forbindelse med returnering, vil disse blive faktureret til kunden.

13. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det købte forbliver hos SystemGruppen A/S indtil den fulde købesum er betalt til SystemGruppen A/S.

14. Ansvarsbegrænsning

SystemGruppen A/S er ikke ansvarlig for omsætningstab, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab hos køber/bruger, herunder som følge af forsinkelse med levering eller mangler ved salgsgenstanden. Et eventuelt erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den solgte genstand. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed hos SystemGruppen A/S, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for SystemGruppen A/S:

Arbejdskonflikt beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.